Общи условия на Instagram HYAcorp Giveaway

Играта Instagram HYAcorp Giveaway, наричана за кратко “Игра” се провежда на Instagram (Инстаграм) страницата на Dermal Lase Center с Организатор “Дермал Лейз” ООД.

Взимайки участие в играта, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта на Дермал Лейз ООД.

  1. Механизъм
  • За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
  • да последва страниците на @dermallasecenter и @hyacorp_bulgaria в Instagram;
  • да тагне една или повече приятелки, които също биха се зарадвали на такъв подарък;

1.2. Периодът на Играта e от 06.12.2021 до 23:59 часа на 12.12.2021г.

1.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

1.4 Всеки потребител може да участва многократно с коментари в Играта, но само с един профил.

1.5 С изпълнението на условията в т. 1.1., Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

  1. Право на участие

2.1. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на Дермал Лейз ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

2.2. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Instagram (Инстаграм)  страницата на @dermallasecenter. Организатора има право да сваля от Instagram (Инстаграм) страницата на @dermallasecenter всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

  1. Награждаване

3.1. Наградата в Играта Instagram HYAcorp Giveaway 1 брой дермален филър HYAcorp Lips.

Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип – 1 (един) титуляр и 1 (една)  резерва. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.

3.2. Печелившият участник ще бъде 1 (един)  и ще бъдат публикувани в стори на Instagram (Инстаграм) страницата на @dermallasecenter на 13.12.2021г.

3.5. Срокът за запазване на час за консултация и поставяне на филъра е до 31.01.2022 г.

3.6. Участниците губят правото си да получат наградата, ако до 3 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях не потвърдят готовността си да се възползват от час за процедура в посочения период в т. 3.5.

3.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

3.8. Не се допуска предотстъпване на спечелена награда.

3.9. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

  1. Лични данни

4.1. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Организаторът e регистриран като администратори на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

4.2. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с Играта, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Данните ще могат да се използват в срок от един месец след получаването им. След изтичането на периода данните ще бъдат изтрити.

4.3. Организаторът на Играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

  1. Други общи условия при провеждане на томболи

5.1. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта на Организатора. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 17 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

5.3. Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора.

5.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

5.5. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

5.6. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

5.7. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана или администрирана от Instagram.

5.8. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.

5.9. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

5.10. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.

5.11. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в Instagram при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

5.12. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата на @dermallasecenter, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

5.13. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

5.14. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.

5.15. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Сподели статията
Pin to board
Share on facebook
Последни статии
beautiful girl with black dress

CO2 премахване на кожни образувания и Vbeam

Поради една или друга причина, появата на кожни образувания е все по-често срещана. За щастие обаче, съвременните лазерни технологии предлагат много минимално инвазивни и безболезнени решения за премахването им. Научете

Прочети повече
Two beautiful women posing outdoors

Криолиполиза с Cooltech Define

Ако търсите бързи и видими промени във външния вид чрез редуциране на теглото, подобряване състоянието на кожата, поради намален целулит, в проблемните зони, където често се трупат мазнини, като корема,

Прочети повече
Laser facial treatment

Лазерно подмладяване

Laser Genesis – неаблативно лазерно подмладяване Все по-популярно е използването на лазерни технологии за подобряване на външния вид на кожата. Тези процедури се извършват с цел намаляване на видимите следи

Прочети повече