Политика за поверителност

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 година – GDPR).

“Дермал Лейз” ООД приема много сериозно защитата на Вашите лични данни. Правилата за поверителност по-долу ще Ви предоставят информация относно личните данни, които се събират, и начина на обработването и използването им.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е “Дермал Лейз” ООД, дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България.

“Дермал Лейз” ООД е регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205038416, с адрес за контакт: гр. София 1612 район р-н Красно село, Георги Данчов Зографина 1, имейл адрес: info@dermallase.com/, телефон: +359 8888888

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

– спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
– защитава потребителите, клиентите и партньорите на “Дермал Лейз” ООД;
– гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
– осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Настоящите правила за поверителност се прилагат за всички услуги, които се предлагат от “Дермал Лейз” ООД на неговия уеб сайт.

Освен ако не е указано друго, настоящите Правила за поверителност регулират изключително начина на третиране на Вашата лична информация от страна на “Дермал Лейз” ООД. Ако използвате услуги, предоставяни от трети лица, се прилагат единствено условията на Правилата за поверителност на тези трети лица.

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

– Попълвани и изпращани от Вас форми за контакт и запитване във връзка с предоставяните от насуслуги.
– Абониране за нашия месечен бюлетин, чрез който Ви запознаване с нашите най-нови оферти и актуални промоции.

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни. За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента. Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Попълвани и изпращани от Вас форми.

Обичайно, събираме следните данни:

– Вашите имена;
– Адрес на електронна поща;

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:

– IP адреса, от който правите посещението;
– Идентификатор на браузъра Ви;
– Идентификатор на мобилното Ви устройството;
– Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;

Данни, получени от трети страни:

В зависимост от източника на данни, това включва:

– Основна информация за профила, като име, имейл адрес;
– Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти;
– Вашият контакти и начина Ви на свързаност с тях.

За какви цели обработваме информацията?

Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

Нормално функциониране на уебсайта ни. Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на нашия уебсайт и, за да можем да ви изпратим цялата необходима информация свързана с Вашето запитване.

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

– Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;
– Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;
– Право на достъп до личните Ви данни;
– Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;
– Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;
– Правото на преносимост на данните;
– Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
– Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Aдминистраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.
– Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Кога “Дермал Лейз” ООД може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас?

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като:

– да Ви уведомим за промени в политиките на “Дермал Лейз” ООД и настоящите правила;
– да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба;
– да Ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите на “Дермал Лейз” ООД;
– за маркетингови цели;
– за да Ви изпратим подходящи предложения за продукти и услуги на “Дермал Лейз” ООД и/или на трети страни – Партньори на “Дермал Лейз” ООД;
– за да Ви информираме за игри, конкурси или промоционални оферти на “Дермал Лейз” ООД и/или на трети страни – Партньори на “Дермал Лейз” ООД;

Бисквитки (Cookies)

“Дермал Лейз” ООД използва на своя сайт бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да не съдържат лични данни за посетителя. Бисквитките ни помагат и да разберем как използвате нашите услуги, за да можем непрекъснато да ги подобряваме, чрез персонализиране на съдържанието и предложенията към Вас, на база Вашите предпочитания и интереси.

Използваме ги например, за да установим нашите потребители, когато те използват нашия уебсайт, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме и да поддържаме сигурността на нашите услуги. Тези бисквитки не събират информация за вас, която може да бъде използвана за маркетинг или реклама. Съгласието Ви за използване на тези бисквитки се предполага от самото използване на нашия сайт, поради което не можете да откажете използването им.

Когато посещавате нашия уебсайт, вие можете да установите наличието на различни видове бисквитки, които се генерират.

Нашият уебсайт използват бисквитки за следните цели:

– Идентификация на потребители с цел осъществяване на безопасен достъп;
– Запомняне на информацията, попълнена от Вас в различни страници, когато плащате или правите поръчки, за да не се налага да попълвате своите данни многократно;
– Запазване на предпочитани настройки като например език, местоположение, брой резултати при търсене, които да се визуализират и т.н.;
– Запазване на настройките за оптимална визуализация, като например размера на буфера и параметрите за резолюцията на Вашия екран;
– Прочитане на настройките на Вашия браузър с цел оптимална визуализация на нашия уебсайт върху екрана на Вашето устройство;
– Безпроблемно зареждане на уебсайта и поддържане на постоянен достъп до него;
– Предлагане на опцията за запазване на данните за влизане във Вашия акаунт, така че да не се налага да ги въвеждате всеки път;
– Проследяване на броя на потребителите, посещаващи нашите уебстраници;
– Проследяване на времето, прекарано от всеки посетител в разглеждане на нашите уебстраниците ни;
– Установяване на последователността, в която посетителите посещават различните страници в нашия уебсайт;
– Изготвяне на оценки за необходимостта от подобряване на някои части на нашия уебсайт;
– Оптимизация на уебсайта ни.

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните трети страни и не се контролират от нас. Тези бисквитки ни помагат за проучване на пазара и  подобряване на функционалността, и наблюдение за спазване на нашите Общи условия и политиката за ползване на уебсайта ни.

Как да управлявате бисквитките?

Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост от вашето желание. Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър. В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате уебсайта ни, а някои от услугите и функциите на уебсайта ни е възможно да не работят.

Заключение:

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.

“Дермал Лейз” ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. “Дермал Лейз” ООД не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.